· Sekcja: PKD 2007, Sekcja C · Kody:

PKD 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą. Jednostki Czytaj więcej…

PKD 2007 Reklama

· Sekcja: Wykaz PKD
· Sekcja: PKD 2007, Sekcja R · Kody:

PKD 91.01.A Działalność bibliotek Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją. Podklasa ta obejmuje: – dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja B · Kody:

PKD 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego Sekcja ta obejmuje: – górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny), – działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja K · Kody:

PKD 65.11.Z Ubezpieczenia na życie Sekcja ta obejmuje: – działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych, – działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych. Podklasa ta obejmuje: – ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja R · Kody:

PKD 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją. Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, taką jak: – sprzedaż Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja E · Kody:

PKD 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Sekcja ta obejmuje: – gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja M · Kody:

PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury Sekcja ta obejmuje: – działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej. Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: – projektowaniem budowlanym, – projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu. Podklasa ta nie obejmuje: – doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202Z, 6209Z, – Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja N · Kody:

PKD 80.30.Z Działalność detektywistyczna Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy. Podklasa ta obejmuje: – działalność dochodzeniową i detektywistyczną, – działalność prywatnych detektywów, niezależnie od typu klienta czy celu dochodzenia.

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja E · Kody:

PKD 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Sekcja ta obejmuje: – gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego. Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja C · Kody:

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością Czytaj więcej…