· Sekcja: PKD 2007, Sekcja E · Kody:

PKD 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Sekcja ta obejmuje: – gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać Czytaj więcej…

PKD 2007 Reklama

· Sekcja: Wykaz PKD
· Sekcja: PKD 2007, Sekcja M · Kody:

PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury Sekcja ta obejmuje: – działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej. Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: – projektowaniem budowlanym, – projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu. Podklasa ta nie obejmuje: – doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202Z, 6209Z, – Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja N · Kody:

PKD 80.30.Z Działalność detektywistyczna Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy. Podklasa ta obejmuje: – działalność dochodzeniową i detektywistyczną, – działalność prywatnych detektywów, niezależnie od typu klienta czy celu dochodzenia.

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja E · Kody:

PKD 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Sekcja ta obejmuje: – gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego. Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja C · Kody:

PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja G · Kody:

PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sekcja ta obejmuje: – sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów, – świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów – naprawy pojazdów samochodowych i motocykli. Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja E · Kody:

PKD 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sekcja ta obejmuje: – gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego. – Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja M · Kody:

PKD 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Sekcja ta obejmuje: – działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej. Podklasa ta obejmuje: – opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich, – opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych, – działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego, – działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt, – Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja I · Kody:

PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie Sekcja ta obejmuje: – zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji. Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany. Sekcja ta nie obejmuje: – przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C, – sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności Czytaj więcej…

· Sekcja: PKD 2007, Sekcja Q · Kody:

PKD 86.10.Z Działalność szpitali Sekcja ta obejmuje: – opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, – działalność fizjoterapeutyczną, – działalność pogotowia ratunkowego, – pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, – pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej. Podklasa ta obejmuje: – działalność szpitali ogólnych oraz Czytaj więcej…