PKWiU 94.99.16 Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne

Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne
Stawka VAT zw. [1]
Ze zwolnienia z VAT korzystają, bez względu na symbol PKWiU, pod jakim zostały sklasyfikowane, usługi, które są:
* realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim, w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;
Zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w razie osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.
* świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.
Pozostałe czynności wykonywane przez spółdzielnie są opodatkowane według stawek należnych do towarów będących przedmiotem dostawy lub świadczonych usług (patrz sekcja A–S).
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 21, 31 lit. b ustawy