· Sekcja: PKD 2007, Sekcja F · Kody:

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:
- kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.
Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.
Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.
Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Sekcja ta obejmuje budowę:
- kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),
- kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).
Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43).
Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.
W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży.
Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

Podklasa ta obejmuje:
- wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
– jednorodzinnych,
– wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
- wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
– budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
– budynki szpitali, szkół i biurowe,
– hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
– budynki lotnisk,
– kryte obiekty sportowe,
– garaże parkingowe, włączając podziemne,
– budynki magazynowe,
– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
- montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
- przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 4299Z,
- działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: