PKWiU 22.21.10.0 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych

Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
Stawka VAT 23% lub 8% [2]
Stawka 8% ma zastosowanie bez względu na symbol PKWiU wyrobu, gdy może być zaliczony do wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT (poz. 105 zał. nr 3 do ustawy).
Według ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wyrób medyczny – to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
* diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
* diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
* badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
* regulacji poczęć
– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy,poz. 105 zał. nr 3 do ustawy