· Sekcja: PKD 2007, Sekcja A · Kody:

PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:
- eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
- uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
- chowem i hodowlą zwierząt,
- pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
- pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Podklasa ta obejmuje:
- działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
– przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
– pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
– przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
– przesadzania ryżu, przerywania buraków,
– zbiorów,
– zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
- utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
- eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
- wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 0163Z,
- odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 4312Z,
- działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 7111Z,
- działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 7490Z,
- zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 8130Z,
- organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 8230Z.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: